Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z o.o.

Polityka Jakości

        Misją Laboratorium jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych przy zachowaniu interesu ekonomicznego Spółki.

        Dla bezstronnej, rzetelnej, wiarygodnej i niezależnej realizacji Polityki Jakości w Laboratorium wdrożono system zarządzania.

        Wdrożony system zarządzania jest zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

        Cele Polityki jakości realizowane są poprzez :

- wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym zgodnie z określonymi, sprawdzonymi metodami, które spełnią oczekiwania klienta poprzez dostarczenie:

         * wyników rzetelnych - wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną wyników wiarygodnych - takich, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą danego parametru,

        * wyników użytecznych - takich, które pozwolą klientowi rozwiązać problem, stosowanie zasad dobrej i profesjonalnej praktyki, nie angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do kompetencji, bezstronności i rzetelności działania,

- zapewnienie poufności badań,

- ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu,

- wyposażanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-pomiarową,

- prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości badań,

- zapewnienie poufności badań

- zadowolenie wszystkich klientów osiągane dzięki kompetencji, fachowości z zachowaniem kultury osobistej wszystkich pracowników Laboratorium.

        W imieniu najwyższego kierownictwa deklaruję pełne poparcie dla realizacji celów Polityki Jakości. Do realizacji celów systemu zarządzania Zarząd Spółki zobowiązuje się przekazywać wypracowane środki.

 

© Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z O.O.